Blogg

SundaHus

Strand takes the lead of the leadfree

Vilka är då SundaHus?

I SundaHus Miljödata kan du hitta all information om de produkter som är bedömda och därmed göra ett medvetet materialval genom att utesluta produkter som innehåller farliga ämnen. Bedömningarna utförs av erfarna kemister som dokumenterar produkternas innehåll. Kemisterna bedömer produkterna utifrån SundaHus bedömningskriterier:

”SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO”. - www.sundahus.se

SundaHus är ett oberoende konsultföretag som grundades 1990 och som verkar för en bättre inomhusmiljö. De är idag en ledande aktör på området "medvetna materialval".

”SundaHus ska vara internationellt ledande och den mest professionella leverantören av system- och konsulttjänster som leder till ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen”. - www.sundahus.se

 

Bedömda och klassificerade av SundaHus

Nu har det blivit ännu enklare att vara miljövänliga! Allt fler börjar förstå vikten av att välja miljövänliga produkter och för många går allt annat bort. Vi på Strand vill att det ska vara enkelt att välja rätt, därför har vi valt att bli bedömda och klassificerade av SundaHus.

Traditionellt kromad mässingsblandare i jämförelse med blandare i rostfritt stål

Olika klasser

Leverantörerna tillhandahåller dokumentation om produkterna och SundaHus baserar bedömningen utifrån den givna informationen. SundaHus delar sedan in produkterna i fem olika klasser; A, B, C+, C- och D, där bedömningar grundas på olika egenskaper.

För A-klassificerade produkter innebär följande:

  • De ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancer-framkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.).
  • De är inte klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet.
  • De påverkar inte innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen.
  • De ger minimalt bidrag till smogbildning.
  • De avger inte för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden).
  • De ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen.
  • De har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper).
  • De riskerar inte att bidra till ohållbara skogsbruk.
  • De har inte för låg transparens kring innehållet i produkten.